หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ


หลักสูตรใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุข
และการแพทย์ของประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การเรียนการสอนของหลักสูตรฯ

หลักสูตรฯใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี โดยนักศึกษาจะเรียนทั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และความผิดปกติของร่างกาย โรคต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล


นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อีกด้วย

แนวทางหลังจบการศึกษา

นักศึกษาสามารถปฎิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข บริษัทเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริษัทประกันชีวิต และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น และหากนักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานในภาคส่วนอื่น เช่น ภาคธุรกิจ นักศึกษายังสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปประยุกต์ต่อยอดกับการทำงานในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ หากนักศึกษาวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพได้ หรือศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล สาขาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ โดยสาขาเหล่านี้ มีการเปิดสอนอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดการรับนักศึกษา

 

เกณฑ์การรับสมัครรอบ 2: Quota

  1. สัญชาติไทย
  2. คะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผ่านการสอบ GAT/PAT
  5. เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

รอบการรับนักศึกษา

รอบที่ 1: การรับด้วย Portfolio

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สมัครทั่วไป
สิ่งที่ต้องเตรียม:
Portfolio และ จดหมายแนะนำตัว (Motivation letter)
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
เข้าค่าย สอวน. ถึงรอบที่ 2 หรือมีผลงานการแข่งขันวิชาการระดับชาติ
รับจำนวน: 25 คน
ช่วงเวลารับสมัคร
- รอบที่ 1: 1 ต.ค. – 24 พ.ย. 2560
- รอบที่ 2: ประมาณ ธ.ค. 2560 – ก.พ. 2561

รอบที่ 2: การรับแบบโควตา

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้สมัครจากจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
สิ่งที่ต้องเตรียม: 
ผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2
รับจำนวน: 15 คน
ช่วงเวลารับสมัคร: ธ.ค. 2560 – เม.ย. 2561

สำหรับผู้ที่สมัครรอบ quota แล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด หนังสือรับรองผู้สมัคร (CH03)
กรอกข้อมูลแล้วนำมาในวันสัมภาษณ์

สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ