สมัครสอบคัดเลือกบุคคล

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561